Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Glazenwasserij Pacific

1. De werkroosters
De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die in onderling overleg worden bepaald. De klant zal dienaangaande de nodige soepelheid in acht nemen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich, naar behoefte, om de air-conditioning of de verwarming niet af te sluiten.
2. De leiding van de werkzaamheden
De goede uitvoering van het werk wordt georganiseerd en regelmatig nagezien door de inspectie van Glazenwasserij Pacific. In onvoorziene gevallen, of bij overmacht, dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant. In die omstandigheden neemt de klant de technische verantwoordelijkheden voor de werken op zich.
3. Aansprakelijkheid
Glazenwasserij Pacific wijst alle verantwoordelijkheid af voor: breuk van neonlichten e.d.m., breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel, krassen op ruiten en vensters.
4. Schorsing van de werken
In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten en dergelijke…) is er schorsing van de overeenkomst, zonder dat deze wordt beëindigd.
5. Klachten het indienen van een klacht om gelijk welke reden dan ook mag de klant niet toelaten de betaling uit te stellen
Elke klacht moet schriftelijk worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen de 48 uur van de uitvoering te worden geformuleerd.
Klachten over de opstelling en berekening van facturen dienen geformuleerd te worden binnen de 7 werkdagen na factuurdatum.
6. Geldigheidsduur offertes
De offertes blijven drie maanden geldig.
7. Prijzen
De prijzen van Glazenwasserij Pacific omvatten lonen, salarissen, sociale lasten, toezicht kosten, de kosten van het materiaal en de schoonmaakproducten en de algemene kosten, en dit tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte.
De lonen worden vastgesteld volgens de in voege zijnde loonbasis. Ze worden automatisch en evenredig aangepast in geval van wijziging der lonen, wedde schalen en sociale lasten. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur, die volgt op de datum van de wijziging.
De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water en/of ander afval.
8. Duur van de overeenkomst
Behoudens anders overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor een vaste duur van één jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend hernieuwd, tenzij opzeg door één van de partijen per aangetekend schrijven verstuurd tenminste drie maanden voor het einde van de nog lopende periode.
9. Personeel
De klant verbindt er zich toe het personeel van de Glazenwasserij Pacific niet in dienst te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst noch gedurende een termijn van
drie maanden volgend op de beëindiging van de overeenkomst.
Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving, die onherroepelijk aanleiding geeft tot betaling van een som van 2.500 euro per persoon, ten titel van schadevergoeding.
10. Betaling van de facturen
De facturen van Glazenwasserij Pacific zijn contant betaalbaar zonder korting te Berlare.
Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14/30 dagen
11. Niet-betaling van de factuur op vervaldag
Gebrek aan betaling op de vervaldag laat Glazenwasserij Pacific toe de overeenkomst zonder in achtneming van een opzegtermijn, te verbreken, zonder afbreuk te doen aan de hierna vermelde punten.
Gebrek aan betaling op de vervaldag maakt de openstaande schuld onmiddellijk opeisbaar.
Gebrek aan betaling op de vervaldag doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente lopen van 10 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de algehele betaling, vermeerderd met een vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro per factuur ten titel van conventioneel verhogingsbeding, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. indien u factuur niet tijdig betaald wordt zal deze doorgestuurd worden naar onze externe partner,C&J Credit Services, die gemandateerd wordt voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings-en inningskosten,
12. Beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie
In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie zonder in achtneming van enige opzeg, waaronder niet-betaling van de factuur op de vervaldatum, is een forfaitair en onherleidbare verbrekingsvergoeding verschuldigd van drie maanden en dit voor forfaitaire schade als gevolg van schade wegens plotse wijziging van het personeelsbestand, administratieve kosten, enzovoort.
13. Gebruik van materiaal
De werkmiddelen, producten en materialen die zich bij de klant bevinden ter uitoefening van de dienstverlening door Glazenwasserij Pacific kunnen enkel door de werknemers van Glazenwasserij Pacific worden gebruikt.
In geval de klant of zijn aangestelde of gevolmachtigde machines, onderdelen ervan of de producten die door Glazenwasserij Pacific ter beschikking werden gesteld, wederrechterlijk behoudt en weigert ze af te leveren binnen de acht dagen na schriftelijke aanmaning, zal deze gehouden zijn tot betaling van een dwangsom van 75 € per dag.
14. Bevoegdheid van de rechtbanken
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd voor de geschillen met de klant.
Enkel het belgisch recht is van toepassing.
15. Toepassingsgebied algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor al de werken en aannemingen uitgevoerd door Glazenwasserij Pacific, tenzij andersluidende bepalingen en strekken partijen uitdrukkelijk tot wet in toepassing van artikel 1134 B.W.

Wij staan voor